Privacyverklaring website
Zorg in mijn Wijk 

Privacyverklaring website Zorg in mijn Wijk Zorg in mijn Wijk is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van wijkverpleging in de regio Nijmegen, te weten: 

-  Buurtzorg
-  Interzorg Thuiszorg
-  TVN Zorgt
-  Vérian
-  Zorgcentrum Sint Barbara
-  Zorggroep Maas en Waal
-  ZZG Zorggroep
Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://zorginmijnwijk.nl
info@zorginmijnwijk.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorg in mijn Wijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Achternaam
Straatnaam, nummer, postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Omschrijving van uw vraag
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website (zie hierna onder ‘Cookies die wij gebruiken’) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorginmijnwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Afhankelijk van uw vraag kan het zijn dat daarin direct of indirect gegevens staan over uw gezondheid. Wij behandelen deze zorgvuldig. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Zorg in mijn Wijk verwerkt uw persoonsgegevens met het doel het tijdig bieden van wijkverpleegkundige zorg in de regio Nijmegen door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Zorg in mijn Wijk gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorg in mijn Wijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Zorg in mijn Wijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijn van één maand. Wij hebben dan voldoende tijd om contact met u op te nemen en u te bemiddelen naar een passende aanbieder van wijkverpleegkundige zorg. Na maximaal één maand vernietigen wij uw persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Zorg in mijn Wijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg in mijn Wijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Zorg in mijn Wijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorg in mijn Wijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg in mijn Wijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 
 
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorginmijnwijk.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Zorg in mijn Wijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zorginmijnwijk.nl